Reklamační řád

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD, OHARKOVI.CZ
obchodní korporace Ing. Aleš Oharek, IČO: 04406958, se sídlem Špitálská 738, 684 01 Slavkov u Brna,

 
1. Základní ustanovení
1.1.   Tento reklamační řád je vypracován Ing. Alešem Oharkem , IČO: 04406958, se sídlem Špitálská 738, Slavkov u Brna 684 01 (dále jako „dodavatel“), který provozuje na svých internetových stránkách www.oharkovi.cz, www.oharkovi.com,  internetový obchod (dále jako „e-shop“) a za tímto účelem vydal všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“), které jsou dostupné na internetových stránkách www.oharkovi.cz, a které odkazují v čl. 7.6 VOP na tento reklamační řád, který upravuje práva a povinnosti dodavatele a zákazníka vyplývající z vadného plnění u zboží a z uplatnění nároků ze záruky (dále jako reklamační řád“). 

1.2.    Reklamační řád je vypracován v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“) a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jako „ZOS“). Obsahuje-li v téže věci reklamační řád odchylné ujednání než všeobecné obchodní podmínky, použije se úprava obsažená v reklamačním řádu. Dodavatel prohlašuje, že některé otázky práv z vadného plnění jsou upraveny též ve všeobecných obchodních podmínkách.

1.3.    Reklamační řád se týká výhradně vztahů mezi dodavatelem a zákazníkem, jež má v úmyslu zakoupit od dodavatele zboží a není přitom právnickou osobou, ani osobou, která zboží objednává
v rámci své samostatné výdělečné činnosti, anebo podnikatelské činnosti. 

1.4.    Dodavatel prohlašuje, že reklamační řád je součástí všeobecných obchodních podmínek. Reklamační řád je vyhotoven v českém jazyce. 

1.5.    Dodavatel dále prohlašuje, že reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou. Dodavatel dále prohlašuje, že odpovídá za všechny výrobní skryté vady, které má zboží při převzetí zákazníkem, a které se vyskytnou během záruční doby. 

1.6.   Dodavatel prohlašuje, že záruka se nevztahuje na kompletnost dodávky (počet dodaných kusů), neodbornou manipulací, nedodržením návodu k používání zboží. Běžnou údržbu může zákazník provádět vlhkým hadrem namočeným ve vlažné vodě bez užití rozpouštědel.

1.7.    Dodavatel prohlašuje, že neodpovídá za vady v těchto případech:

1.7.1. jde-li o vadu, která vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, popř. vyplývá-li opotřebení z povahy zboží

1.7.2. jde-li o vadu, která byla způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, zásahem zákazníka, mechanickým poškozením, popř. nesprávnou údržbou;

1.7.3. jde-li o vadu, která vznikla v důsledku vnější události, na kterou neměl dodavatel žádný vliv;

1.7.4. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání, popř. jde-li o opotřebení, které mělo zboží při jeho převzetím zákazníkem;

1.7.5. jde-li o vadu, která byla v době převzetí zboží a pro takovou vadu byla mezi stranami sjednána sleva z ceny.   

2. Uplatnění reklamace, lhůta k uplatnění reklamace
2.1.   Reklamaci uplatňuje zákazník u dodavatele, a to na emailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., popř. telefonicky na čísle +420 776 181 982. Reklamace bude provedena kvalifikovaným technikem ve výrobě společnosti sídlící na ulici Špitálská 738, Slavkov u Brna 684 01. 

2.2.   Zákazník je povinen při uplatnění reklamace doložit datum koupě zboží prostřednictvím prodejního dokladu či jiným hodnověrným způsobem zachycujícím prodej a koupi zboží (faktura, dodací list apod.). Prodejní doklad je zákazník povinen předložit v originálu anebo v kopii. Zákazník není oprávněn reklamovat zboží pro vadu, pro kterou zboží již bylo reklamováno v minulosti za předpokladu, že na zboží byla uplatněna přiměřená sleva z ceny. 

2.3.    Zákazník je povinen uplatit práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají. Pokud je předmětem prodeje/koupě zboží použité, lze lhůtu k uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců od převzetí zboží. Toto zkrácení musí být řádně vyznačeno na prodejním dokladu či jiným hodnověrným způsobem. Je-li zboží předmětem výměny, po tuto dobu neběží nová lhůta k uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění skončí po uplynutí 24 měsíců od převzetí reklamovaného zboží.   

2.4.    Po uplynutí lhůty k uplatnění práv z vadného plnění dle čl. 2.3 reklamačního řádu může zákazník svá práva uplatnit jedině tehdy, dohodnou-li se smluvní strany na zvláštní záruce v daném případě 2.5.    Zákazník je povinen uplatnit svá práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Dodavatel prohlašuje, že neodpovídá za zvětšení poškození u zboží, které má vadu, o které zákazník ví, a přesto jej užívá. Je-li uplatnění reklamace zákazníkem oprávněné, neběží po dobu reklamačního řízení lhůta pro uplatnění práv.

3. Vyřízení reklamace
3.1.    Dodavatel se zavazuje, že rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dnů od uplatnění reklamace a vyrozumí o výsledku
a způsobu řešení reklamace zákazníka na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři, který zákazník vyplňuje při objednávání zboží přes e-shop dodavatele. Dodavatel se dále zavazuje, že bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodnou jinak. Nárok na uplatnění reklamace zaniká, došlo-li k poškození zboží při přepravě.

3.2.    Zákazník je povinen si reklamované zboží převzít do 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace vyřízena. Nepřevezme-li si zákazník reklamované zboží ve lhůtě dle předchozí věty, je dodavatel oprávněn si účtovat přiměřené skladné, popř. je oprávněn reklamované zboží prodat na účet zákazníka. O tomto postupu musí dodavatel zákazníka upozornit.

3.3.    Je-li zákazníkem reklamovaná vada podstatná, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny, na odstranění vady opravou zboží, dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího zboží, anebo má právo odstoupit od smlouvy. Zákazník je povinen volbu způsobu vyřízení reklamace u podstatné vady sdělit dodavateli bez zbytečného odkladu. V opačném případě má práva, jako by šlo o vadu nepodstatnou dle čl. 3.4 reklamačního řádu. 

3.4.   Je-li zákazníkem reklamovaná vada nepodstatná, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Tím není dotčeno oprávnění dodavatele na výměnu zboží, pokud
ještě nebylo použito, nezpůsobí-li tento postup pro zákazníka nepřiměřené obtíže. Zákazník je povinen volbu způsobu vyřízení reklamace sdělit dodavateli bez zbytečného odkladu.

3.5.   Právo na dodání nové věci, výměnu zboží, přiměřenou slevu z ceny či odstoupení od smlouvy, má zákazník bez ohledu na charakter vady (podstatná x nepodstatná), pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě, popř. pro větší počet vad.

4. Závěrečná ustanovení
4.1.    Jakost při převzetí je upravena ve VOP, konkrétně v čl. 7 VOP. Zákazník potvrzuje, že se seznámil se zněním všeobecných obchodních podmínek dodavatele při objednávání zboží.

4.2.    Poskytl-li dodavatel zákazníkovi nad rámec svých povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud ze záručního listu, popř. smlouvy nevyplývá něco jiného. 

4.3.    Je-li reklamace uznána dodavatelem za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Není-li reklamace uznána dodavatelem za oprávněnou, má zákazník právo obrátit se na příslušný soud.

4.4.   Tento reklamační řád je platný od 29. 6. 2020. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, platí na příslušný smluvní vztah reklamační řád platný a účinný v době uzavření smlouvy.

Ing. Aleš Oharek